Wyszukiwarka

System oświaty

opublikowano: 2011-05-30 08:10:40
Nazwa Numer Łącze
Ustawa o systemie oświaty t.j.: Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z p. zm. Pobierz
Dzieci i młodzież niepełnosprawna, niedostosowana społecznie, wychowanie, opieka Dz. U. 2010 Nr 228, poz. 1489 Pobierz
Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zasady działania Dz. U. 2010 Nr 228, poz. 1488 Pobierz
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, publiczne przedszkola, szkoły, placówki Dz. U. 2010 Nr 228, poz. 1487 Pobierz
Praktyczna nauka zawodu Dz. U. 2010 Nr 224, poz. 1626 Pobierz
Dyrektor publicznej szkoły, regulamin konkursu, tryb pracy komisji Dz. U. 2010 Nr 60, poz. 373 Pobierz
Przyjęcia do szkoły dla dorosłych osoby, która ukończyła 16 lub 15 lat Dz. U. 2010 Nr 2, poz. 3 Pobierz
Publiczne szkoły i placówki, stanowisko dyrektora, stanowiska kierownicze, wymagania Dz. U. 2009 Nr 184, poz. 1436 Pobierz
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wzory orzeczeń, opinii Dz. U. 2008 Nr 173, poz. 1072 Pobierz
Szkoły, bezpieczne warunki nauki Dz. U. 2007 Nr 163, poz. 1155 z p. zm. Pobierz
Rady rodziców Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1101 z p. zm. Pobierz
Szkoły publiczne, sprawdziany, egzaminy, klasyfikowanie, promowanie uczniów słuchaczy Dz. U. 2007 Nr 83, poz. 562 z p. zm. Pobierz
Samorząd uczniowski Dz. U. 2007 Nr 52, poz. 347 Pobierz
Świadectwa, druki szkolne, zasady wydawania Dz. U. 2010 Nr 97, poz. 624 Pobierz
Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach Dz. U. 2003 Nr 6, poz. 69 z p. zm. Pobierz
Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, statut ramowy Dz. U. 2002 Nr 223, poz. 1869 z p. zm. Pobierz
Organizacja roku szkolnego Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432 z p. zm. Pobierz
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Dz. U. 2002 Nr 15 poz. 142 z p. zm. Pobierz
Zezwolenie na indywidualny tok nauki w szkołach Dz. U. 2002 Nr 3, poz. 28 Pobierz
Ramowe statuty, publiczne przedszkola, publiczne szkoły Dz. U. 2002 Nr 61, poz. 624 z p. zm. Pobierz
Odtworzenie dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki Dz. U. 1945 Nr 27, poz. 164 Pobierz
Wypoczynek dzieci i młodzieży, zasady jego organizowania Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496
Pobierz
Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki Dz.U.2001.135.1516 Pobierz
Organizacja i sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz.U.2002 Nr 13 poz. 125 z p. zm. Pobierz
Sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dz.U.2002 Nr 23.poz. 225 z p. zm. Pobierz
Warunki tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Dz.U.2002 Nr 126 poz. 1078 Pobierz
Szczegóowe formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Dz.U.2003 Nr 26 poz. 226 Pobierz
Zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasady legalizacji dokumentów Dz.U.2005  Nr 60 poz. 523 Pobierz
Zasady uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz.U.2006 Nr 31 poz. 216 Pobierz
Typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego Dz.U.2007 Nr 52 poz. 347 Pobierz
Warunki i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U 2007 Nr 83 poz. 562 Pobierz
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U.2007 Nr 124 poz. 860 Pobierz
Rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców Dz.U.2007 Nr 157 poz. 1101 z p. zm. Pobierz
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz.U.2009 Nr 23 poz. 133 Pobierz
Organizacja profilaktyczna opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą Dz.U.2009 Nr 139 poz. 1133 Pobierz
Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Dz.U.2011 Nr. 175 poz. 1042 Pobierz

Nauczyciele

opublikowano: 2011-05-30 19:40:54
Nazwa
Numer
Łącze
Karta Nauczyciela t.j.: Dz. U. 2006 Nr 97,poz. 674 z p. zm. Pobierz
Nauczyciele, wymagane kwalifikacje Dz. U. 2009 Nr 50, poz. 400 Pobierz
Nauczyciele, urlop dla poratowania zdrowia Dz. U. 2005 Nr 233, poz. 1991 Pobierz
Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, stawki minimalne, dodatki Dz. U. 2005 Nr 22, poz. 181 z p. zm. Pobierz
Nauczyciele, stopnie awansu zawodowego Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2593 z p. zm. Pobierz
Finansowanie i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 430 Pobierz
Okresy pracy, inne okresy uprawniające nauczyciela do nagrody jubileuszowej, obliczenia i wypłacenia Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1418 Pobierz
Nauczyciele, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny Dz. U. 2001 Nr 71, poz. 737 z p. zm. Pobierz
Nauczyciele, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych, pora nocna Dz. U. 2001 Nr 52, poz. 550 Pobierz
Udzielenie urlopów, dalsze kształcenie się, cele naukowe, artystyczne, oświatowe, ulgi i świadczenia Dz. U. 2001 Nr 1, poz. 5 Pobierz
Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadanie, przedstawienie wniosków, wzór medalu, wręczenie, noszenie Dz. U. 2000 Nr 99, poz. 1073 z p. zm. Pobierz
Ocena pracy, nauczyciel, postępowanie odwoławcze, zespół oceniający Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1066 z p. zm. Pobierz

Akty prawne własne

opublikowano: 2011-05-30 09:40:38
                                    Nazwa                                 
          Numer        
     Łącze    
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Nr XX/118.08 Pobierz
Regulamin nagradzania nauczycieli Nr IX/48/11 Pobierz
Regulamin Stypendium Starosty Nr XVIII/97/08 Pobierz
Regulamin stypendium Nr XVIII/97/08 Pobierz
Rozliczenie tygodniowe godzin Nr XVI/104/04 Pobierz
Urlop dla poratowania zdrowia
Nr 66/274/12
Pobierz
Wymiar godzin w skołach zaocznych Nr XVII/03/12 Pobierz
Zasady rozliczania godzin
Nr XVI/104/04
Pobierz
Zmiana uchwały o nagrodach nauczycieli
Nr XI/60/11
Pobierz
Zmiany regulaminu Stypendium Starosty Nr XXIV/145/08 Pobierz
Zniżki tygodniowe Nr XVI/103/04 Pobierz

osiągniącia uczniów
czas wolny
wucieczki i kolonie

Kanały RSS